Tramitación de proxectos de Cartas de servizos

Atendendo á vixente normativa da Xunta de Galicia, as organizacións dela dependentes que promovan proxectos de cartas de servizos deben ter presentes os seguintes trámites: